Seznam článků

Řez tělesa rovinou \(\beta\) je rovinný útvar ležící v rovině \(\beta\) a zároveň v daném tělese. Obecně nemusí mít rovina s tělesem žádné společné body. V tom případě řez nevznikne. Rovina \(\beta\) může mít s tělesem společný jeden bod, úsečku nebo část plochy ohraničenou průnikem roviny s povrchem tělesa, kterou se budeme zabývat v této kapitole. Řezem mnohostěnu tak bude mnohoúhelník, řezy rotačních těles budou plochy ohraničené zpravidla kuželosečkami nebo jejich částmi.