6 Mnohoúhelník
Úloha 24Sestrojte sedmiúhelník \(ABCDEFG\). (Jsou dány vrcholy sedmiúhelníku.)
Úloha 26 Sestrojte pravidelný šestiúhelník \(ABCDEF\) se středem \(S\) ležící v bokorysně. (Jsou dány body \(A\), \(S\).)
Úloha 27 Sestrojte rovnostranný trojúhelník \(ABC\) ležící v nárysně. Zvolte řešení, kdy vrchol \(C\) má největší možné souřadnice. (Jsou dány body \(A\), \(B\).)


7 Kružnice
Úloha 33/30Zobrazte kružnici. Použijte Thalétovu kružnici.
Úloha 33/31Zobrazte kružnici. Použijte Thalétovu kružnici.


8 Tělesa
Úloha 37 Sestrojte pravidelný šestiboký hranol \(ABCDEFA'B'C'D'E'F'\), jehož podstava leží v bokorysně, bod \(S\) je střed podstavy, výška hranolu \(v\). Hranol leží v prvním oktantu.
Úloha 40 Sestrojte pravidelný trojboký jehlan \(ABCV\) s podstavou v nárysně. Výška jehlanu \(v\). Jehlan leží v prvním oktantu. (Jsou dány body \(A\), \(B\).)
Úloha 43 Sestrojte rotační válec, jehož podstava se středem \(S\) a poloměrem \(r\) leží v půdorysně. Výška válce je \(v\). Válec leží v prvním oktantu. (Jsou dány \(S\), \(r\), \(v\).)
Úloha 45 Sestrojte rotační kužel, jehož podstava se středem \(S\) a poloměrem \(r\) leží v půdorysně. Výška kužele je \(v\). Kužel leží v prvním oktantu. (Jsou dány \(S\), \(r\), \(v\).)


9 Řezy těles
Úloha 48 Sestrojte řez hranolu \(ABCDEFA'B'C'D'E'F'\) rovinou \(\rho\). (Je dán pravidelný šestiboký hranol \(ABCDEFA'B'C'D'E'F'\) s podstavou v bokorysně.)
Úloha 50 Sestrojte řez jehlanu rovinou \(\rho\). (Je dán pravidelný trojboký jehlan \(ABCV\) s podstavou v nárysně a body \(A\), \(B\).)
Úloha 52 Sestrojte řez válce rovinou \(\omega\). (Je dán rotační válec s podstavou v půdorysně a rovina \(\omega\).)
Úloha 54 Sestrojte řez kužele rovinou \(\psi\). (Je dán rotační kužel s podstavou v půdorysně a rovina \(\psi\).)


10 Průnik přímky s tělesem
Úloha 55 Sestrojte průnik jehlanu s přímkou \(q = \leftrightarrow N^{q}M^{q}\). (Je dán pravidelný trojboký jehlan \(ABCV\) s podstavou v nárysně a body \(N^{q}\), \(M^{q}\).)
Úloha 56 Sestrojte průnik hranolu s přímkou \(m = \leftrightarrow N^{m}M^{m}\). (Je dán pravidelný šestiboký hranol \(ABCDEFA'B'C'D'E'F'\) s podstavou v bokorysně a body \(N^{m}\), \(M^{m}\).
Úloha 58 Sestrojte průnik válce s přímkou \(k = \leftrightarrow NL\). (Je dán rotační válec s podstavou v půdorysně a body \(N\), \(L\).)
Úloha 60 Sestrojte průnik kužele s přímkou \(l=\leftrightarrow MN\). (Je dán rotační kužel s podstavou v půdorysně a body \(M\), \(N\).)


11 Zářezová (průsečná) metoda
Úloha 61: Zobrazte těleso v pravoúhlé axonometrii. (Jsou dány průměty komolého osmistěnu v Mongeově promítání.)